Warunki użytkowania

Warunki i zasady

Niniejsze Warunki regulują Twój dostęp, korzystanie z całej zawartości, Produktu i Usług dostępnych na stronie https://needforapk.com (”Serwis”) prowadzonej przez NF News (”nas”, ”my” lub ”nasz”).

Twój dostęp do naszych usług podlega akceptacji, bez modyfikacji, wszystkich warunków zawartych w niniejszym dokumencie oraz wszystkich innych zasad operacyjnych i polityk opublikowanych i które mogą być publikowane od czasu do czasu przez nas.

Prosimy o uważne przeczytanie Umowy przed uzyskaniem dostępu lub korzystaniem z naszych Usług. Uzyskując dostęp lub korzystając z dowolnej części naszych Usług, użytkownik zgadza się na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli użytkownik nie zgadza się na jakąkolwiek część warunków Umowy, nie może uzyskać dostępu do naszych Usług ani z nich korzystać.

Własność intelektualna

Umowa nie przenosi z Nas na użytkownika żadnej własności intelektualnej Naszej lub osób trzecich, a wszelkie prawa, tytuły i udziały w takiej własności pozostaną (między stronami) wyłącznie w NF News i jej licencjodawcach.

Usługi osób trzecich

Korzystając z Usług, możesz korzystać z usług, produktów, oprogramowania, elementów lub aplikacji opracowanych przez osoby trzecie (”Usługi osób trzecich”).

Jeśli użytkownik korzysta z jakichkolwiek Usług Stron Trzecich, rozumie, że:

Wszelkie korzystanie z Usług Stron Trzecich odbywa się na Twoje własne ryzyko, a my nie ponosimy odpowiedzialności ani nie jesteśmy odpowiedzialni wobec nikogo za strony internetowe lub Usługi Stron Trzecich.
Użytkownik potwierdza i zgadza się, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem z takich treści, towarów lub usług dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług.
Konta

W przypadku, gdy korzystanie z jakiejkolwiek części naszych Usług wymaga posiadania konta, użytkownik zgadza się podać nam pełne i dokładne informacje podczas rejestracji konta.

Użytkownik będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane w ramach jego konta. Użytkownik jest odpowiedzialny za aktualizowanie informacji o swoim koncie i za bezpieczne przechowywanie hasła.

Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta, którego używa do uzyskania dostępu do Usługi. Nie wolno udostępniać ani nadużywać swoich danych uwierzytelniających. Użytkownik musi niezwłocznie powiadomić nas o wszelkich nieautoryzowanych użyciach swojego konta lub w momencie uzyskania informacji o jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa.

Wypowiedzenie

Możemy zakończyć lub zawiesić Twój dostęp do wszystkich lub części naszych Usług w dowolnym momencie, z lub bez przyczyny, z lub bez powiadomienia, ze skutkiem natychmiastowym.

Jeśli chcesz rozwiązać Umowę lub swoje konto w NF News, możesz po prostu zaprzestać korzystania z naszych Usług.

Wszystkie postanowienia Umowy, które z natury powinny przetrwać wypowiedzenie, przetrwają wypowiedzenie, w tym, bez ograniczeń, postanowienia dotyczące własności, wyłączenia gwarancji, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Nasze Usługi są dostarczane ”AS IS.” i ”AS AVAILABLE”. NF News oraz jego dostawcy i licencjodawcy niniejszym zrzekają się wszelkich gwarancji wszelkiego rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym, bez ograniczeń, gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszalności. Ani NF News, ani jego dostawcy i licencjodawcy nie dają gwarancji, że nasze Usługi będą wolne od błędów lub że dostęp do nich będzie ciągły lub nieprzerwany. Użytkownik rozumie, że pobiera z naszych Usług lub w inny sposób uzyskuje treści lub usługi za pośrednictwem naszych Usług według własnego uznania i na własne ryzyko.

Jurysdykcja i obowiązujące prawo

Z wyjątkiem zakresu, w którym obowiązujące prawo stanowi inaczej, Umowa i każdy dostęp do lub korzystanie z naszych Usług będzie podlegać prawu .

Właściwym miejscem dla wszelkich sporów wynikających z lub związanych z Umową i wszelkim dostępem do lub korzystaniem z naszych Usług będą sądy stanowe i federalne znajdujące się w .

Zmiany

NF News zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zastąpienia niniejszych Warunków w dowolnym momencie.

Jeśli wprowadzimy zmiany, które są istotne, poinformujemy Cię o tym poprzez umieszczenie ich na naszej stronie internetowej lub poprzez wysłanie e-maila lub innego komunikatu zanim zmiany wejdą w życie. Powiadomienie będzie zawierać rozsądny okres czasu, po którym nowe warunki wejdą w życie.

Jeśli użytkownik nie zgadza się z naszymi zmianami, powinien zaprzestać korzystania z naszych usług w wyznaczonym okresie powiadomienia lub po wejściu zmian w życie.

Dalsze korzystanie z naszych Usług będzie podlegało nowym warunkom.

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)